300 Hektar Puso, Hanya 15 Hektare Yang Mengklaim Asuransi, Warga: Kasihan !


300 Hektar Puso, namung 15 Hektare ingkang Mengklaim Asuransi, Warga: asihan !
--
wonten musim ketigen taun menika total sabin ingkang ngalami puso mencapai 300 heltare langkung. parandosipun Dinas Pertanian ugi kekuwawen Pangan (Dinpertan KP) Banyumas mastani namung 15 hektar ingkang terdata numindakaken klaim asuransi kesanden panen. menggah ing kala menika ingkang sampun mencairkann enggal 3 hektare.

“Total teneman pantun ingkang puso cekap kathah, ngantos 300 hektare langkung, sayangipun ingkang ngajengaken klaim asuransi namung 15 hektare. sakmenika klaim asuransi taksih lebet proses ugi ingkang cair enggal kagem 3 hektare,” tembung mustaka Dinpertan KP Banyumas, Widarso.

Sarwo Edhy mertelakaken, karisakan teneman pantun sawiyar 75 persen badhe saged panggantosan saagung Rp 6 yuta saben hektar saben musim.

"kajawi akibat bencana kakingan, petani ugi badhe saged gantos tuni menawi pantunipun kenging puso akibat bencana bena utawi kedadosan tempuhan hama ugi sesakit," minggahipun.

mustaka Dinas Pertanian (Dinpertan) Kabupaten Banyumas, Widarso, ngendikakaken, pangajengan klaim asuransi pertanian akibat puso ingkang mlebet datheng pihaknya namung 15 hektare. ugi, kala menika ingkang sampun cair enggal 3 hektare.

“Total teneman pantun ingkang puso cekap kathah, ngantos 300 hektare langkung, sayangipun ingkang ngajengaken klaim asuransi namung 15 hektare. sakmenika klaim asuransi taksih lebet proses ugi ingkang cair enggal kagem 3 hektare,” pajar Widarso.

Minimnya pangajengan klaim asuransi saking para petani menika, amargi ingkang numuti program asuransi pikantuk pertanian pancen sekedhik. Padahal, menawi ditelisik langkung lajeng, petani badhe diuntungkan sanget kaliyan asuransi pertanian. paling utami kala musim ketigen panjang kados sakmenika menika, utawi pun wonten kala cuaca ekstrem.

“kagem setunggal hektare teneman pantun ingkang puso, nyaged gantos saking klaim asuransi saagung Rp 6 yuta. wilangan gantos tuni kesebat sakasinggihanipun setara kaliyan pikantuk panen petani, dadosipun dipungandrungaken sanget, menawi ngantos kala menika taksih kathah petani ingkang mboten tumut asuransi,” pertelanipun.

Padahal, lajeng Widarso, kagem pembayaran iuran asuransi wulananipun, petani taksih nyagedaken subsidi saking pangutus. yaiku, 80 persen asuransi dibayarkan dening pangutus, dadosipun petani namung betah membayar sekitar Rp 35.000 saben wulan kagem setunggal hektare sabin.

Program AUTP ingkang diluncurkan Kementan miwiti disosialisasikan teng Kabupaten Banyumas wonten 2015. Biaya asuransi kagem setunggal hektare area sabin saagung Rp180.000 ugi 80 persen biaya dipuntanggel dening pangutus tuntunan.

Area sabin ingkang berhak nyagedaken gantos tuni saking asuransi, yaiku ingkang kenging tempuhan hama ugi sande panen. kagem nyagedaken klaim asuransi menika, petani kedah ngasta laporan keserat kaliyan dipunmaweni rekomendasi saking panjejibahan ingkang mengontrol lajeng kondisi sabin.

“gandrungipun, petani kita sedaya taksih redatos dipunajak tumut asuransi, dadosipun namung sakageman timur kemawon ingkang nyagedaken gantos tuni saking asuransi inggil kondisi sande panen,” pungkasnya. (ADV)

300 hectare Puso, only 15 hectares claiming insurance, citizens: Pity!
--
In this year's dry season the total rice field that experienced damaged reaches 300 heltare more. However, the Dinas Agriculture and Food Security (KP) Banyumas mention that only 15 hectares of data claim insurance claims of crop failure. As for now the new one that has been scorn 3 hectares.

"The Total of rice plants are damaged quite a lot, up to 300 hectares more, but who filed insurance claims only 15 hectares. Now the insurance claims are still in process and the liquid is new to 3 hectares, "said the head of the KP Banyumas, Widarso.

Sarwo Edhy explained, 75 percent of rice crop damage will be reimbursed for Rp 6 million per hectare per season.

"In addition to the consequences of drought disasters, farmers will also be able to compensate if the solids are affected by the flood disaster or attack of pests and diseases," he added.

Head of the Agriculture Office (Dinpertan) of Banyumas Regency, Widarso said, filing an agricultural insurance claim due to the damaged that went into it only 15 hectares. And, currently the liquid has been new 3 hectares.

"The Total of rice plants are damaged quite a lot, up to 300 hectares more, but who filed insurance claims only 15 hectares. Now the insurance claims are still in process and the liquid is new to 3 hectares, "explained Widarso.

The lack of insurance claims from these farmers, because that follows the agricultural insurance program is a little. In fact, if from further, farmers will be greatly benefited with agricultural insurance. Especially during the long dry season as of today, or in extreme weather.

"For one hectare of rice plants puso, got a change from insurance claim of Rp 6 million. The amount of compensation is actually equal to the harvest of farmers, so it is unfortunate, if until now there are still many farmers who do not join the insurance, "he explained.

In fact, further Widarso, for payment of insurance dues per month, farmers still get subsidies from the government. That is, 80 percent of insurance is paid by the government, so farmers only need to pay around Rp 35,000 per month for one hectare of rice fields.

The AUTP Program launched by Kementan began to socialize in the district of Banyumas in 2015. The cost of insurance for one hectare area of rice fields amounted to Rp 180.000 and 80 percent of costs borne by the central government.

Rice fields are entitled to compensation from insurance, which is affected by pest and crop failure. To get this insurance claim, farmers should make a written report with the recommendation of officers who directly control the condition of rice fields.

"Unfortunately, our farmers are still hard to participate in insurance, so that only a small part of the compensation for insurance in the condition of failed harvest," he concluded. ADVhttps://news.okezone.com/read/2019/09/04/1/2100428/sawah-mengalami-puso-petani-banyumas-mulai-klaim-asuransi

Posting Komentar untuk "300 Hektar Puso, Hanya 15 Hektare Yang Mengklaim Asuransi, Warga: Kasihan !"