Warga Kampung Banaran Menyulap Ban Bekas Jadi Sandal, Kursi, hingga Onderdil KendaraanWarga KampungBanaran Menyulap Ban Bekas dados kasut pada, Kursi, ngantos Onderdil titihan
--
Tumpukan ban bekas kaliyan
ngados ukuran ngredi teng salah satunggal sudut dalem warga teng
dhusun Banaran, Kelurahan wedi Kidul, Kecamatan Purwokerto
kilen, Kabupaten Banyumas, Jawi madya.

Ban bekas biasanya didaur ulang dados ban vulkanisir
utawi bahkan mboten sekedhik ingkang namung dipunkersanipunaken menumpuk dados
sarang nyamuk.

sayangipun, saksampune diolah dening asta-asta kreatif, ban bekas
yektos saged ngasilaken ngados macam kesregepan kaliyan
aos ekonomis inggil.

Sejak dasan taun lajeng, warga sapanggen ngginakaken ban bekas
dados badhe pangastan [133]sandal.


kasut pada ingkang kengasta saking limbah ban kesebat dipuntepang warga
Banyumas kaliyan asma kasut pada bandol, akronim saking ban bodol (ban
risak).

pangarsa Paguyuban panyregep Bandol Simba Banyumas Imam Tahyudin
ngendikakaken, sakmenika ban bekas mboten namung dipunginakaken kagem badhe
pangastan kasut pada kemawon, sayangipun ugi dipunginakaken kagem pangastan
pambucalan, pot kusuma, ayunan, kursi, ngantos
onderdil titihan.


"Onderdil mobil ingkang dipunngasta punika kados lenggahan tromol montor,
kekathahen kagem karet-karet lenggahan wonten titihan kados
truk ugi bentenipun, wonten ugi ingkang kagem alas bak truk," tembung
Imam, teng sela acara pameran kasut pada bandol teng SMK Muhammadiyah,
kelurahan sapanggen, enggal-enggal menika.

Imam ngendikakaken, keterampilan ngasta merneni kesregepan
kesebat dipunsagedaken warga saupakara otodidak sejak taun 1970-an
lajeng.

Produk ingkang paling kathah dipunpikantukaken ugi paling dipuntepang
masyarakat wiyar yaiku kasut pada bandol.

Warga sapanggen ngasta merneni bentuk kasut pada, sae kagem
kakung ugi putri. antawis benten kados kasut pada jepit, kasut pada
redi, bahkan kasut pada-kasut pada unik ingkang nyami warneni kasud Aladin
pun saged dipunpanggihi teng mriki.

"kagem ngasta kasut pada wancinipun bervariasi, wonten ingkang sadinten
dados, wonten ugi ingkang ngantos tiga dinten, tergantung tingkat
kerekaosan. wonten ugi panyregep ingkang mbetahaken wanci seminggu
kagem ngasta setunggal kasut pada, amargi ngutamikaken kerapian," ujar
Imam.

pangastan taksih ngginakaken prabot-prabot tradisional
kados pisau. Pisau dipunngasta samekaten rupi kagem
memotong-motong ban bekas dados bentuk ingkang dipunkersakaken.

kasut pada kesebat, tembung Imam, dipunsade kaliyan regi bervariasi,
miwiti saking dasan ewu ngantos atusan ewu.

Pesanan mboten namung rawuh saking warga lokal, sayangipun ugi saking
ngados kitha teng Indonesia kados Jakarta ugi Bali.

Camat Purwokerto kilen Totot Subagyo ngendikakaken, pangutus
madya berupaya minggahaken "kelas" kasut pada bandol ugi kesregepan
benten mbadhe dasar ban bekas.

Paguyuban sampun ngasta damel sami kaliyan salah satunggal hotel teng
Purwokerto kagem mekenaken kasut pada kesebat.

"datheng ngajeng kami kersa kersanipun bandol menika dipuntepang saupakara wiyar dening
masyarakat teng njawi Banyumas. kengungkukan pameran menika badhe sanget
pitados sanget badhe berdampak majeng pamekenan," tembung Totot.

wakil pangarsa Komite Ekonomi Kreatif Jawi madya Anggit Pandu
Baskara ngendikakaken, badhe mendorong kersanipun kesregepan saking ban
bekas kesebat saged dados salah satunggal produk linangkungan teng Jawi
madya.

"Kami badhe lajeng mendorong produk bandol menika kersanipun saged dados
produk linangkungan, paling utami kagem Jawi madya kageman kidul, menika
ngrupikaken ekonomi kreatif Jawi madya," ujar Anggit.

KampungBanaran conjure used tires so sandals, chairs, until vehicle parts
--
Pile of used tires with
Various sizes of mountains in one corner of a resident's house in
Banaran Village, Kelurahan Pasir Kidul, District of Purwokerto
West, Banyumas Regency, Central Java.

Used tires are usually recycled into a vulcanize tyre
Or not even a few are left to accumulate into
Mosquito hive.

However, after being treated by creative hands, used tires
can produce various kinds of crafts with
High economical value.

Since decades ago, local people used tire
As a material manufacture [133] sandals.

Sandals made from tire waste is known to residents
Banyumas as the name of the Bandol sandals, the acronym of Windfall Tire (
Damaged).

Head of the community of Bandol Simba and Imam Tahyudin
said that used tires are not only used for material
Making sandals, but also used for making
Bins, flowerpots, swings, chairs, and
Auto Parts.

 "Auto parts made it like a tromol motor holder,
Mostly for rubber-mounting in vehicles such as
Trucks and others, there is also a truck mat, "said
Imam, on the sidelines of the Bandol Sandals exhibition at SMK Muhammadiyah,
Local Kelurahan, recently.

Imam says, skills make a variety of crafts
have been acquired by the citizens from the 1970 years
Then.

The most widely-produced and best-known products
The public is Bandol sandals.

Local residents make a variety of sandals, both for
Men and women. Such as flip-flops, sandals
Mountain, even unique sandals that resemble the shoes Aladin
can also be found here.

 "To make the time sandals vary, there is a day
So, there are also the up to three days, depending on the level
Difficulty. There are also craftsmen who took a week
To make one sandals, because it prioritizes the dry, "said
Priest.

The creation still uses traditional equipments
Like a knife. Knives are made in such a way to
Cut the used tires into desired shapes.

The sandals, Imam said, sold at varied prices,
From tens of thousands to hundreds of thousands.

Orders not only come from local residents, but also from
Various cities in Indonesia such as Jakarta and Bali.

West of Purwokerto, Totot Subagyo said the government
Middle effort to raise  "class " Bandol Sandals and Crafts
Other used tyre base.

Paguyuban has teamed up with one of the hotels in
Purwokerto to market the sandals.

"In the future we want this bandol to be widely known by
Communities outside Banyumas. This exhibition activity will be very
Very sure will impact on marketing, "said Totot.

Deputy chairman of the Central Java Creative Economic Committee, Anggit Pandu
Baskara says, it will encourage the craft of tires
The former can be one of the flagship products in Java
Central.

"We will continue to encourage this Bandol product can be a
Superior products, especially for the southern Central Java, this
Is the creative economy of Central Java, "said Anggit.https://regional.kompas.com/read/2019/09/05/08552151/warga-kampung-ini-menyulap-ban-bekas-jadi-sandal-kursi-hingga-onderdil?page=all

Posting Komentar untuk "Warga Kampung Banaran Menyulap Ban Bekas Jadi Sandal, Kursi, hingga Onderdil Kendaraan"